kempens warmtebedrijf logo
?

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Aarzel niet om ons te contacteren.

?Is diepe geothermie voor eeuwig beschikbaar en duurzaam?

Aardwarmte of geothermie is deels restwarmte uit de tijd dat de aarde gevormd werd. Het is deels ook warmte die ontstaat door natuurlijk verval van elementen in de aardkorst en door de wrijving van onder meer aardplaten. Deze bron van energie is op lange termijn onuitputtelijk. Bovendien gaat het gebruik van aardwarmte nauwelijks gepaard met emissies van CO2 of andere schadelijke stoffen.

Door toepassing van geothermie kan Vlaanderen een invulling geven aan haar duurzaamheidsdoelstellingen. Geothermie draagt bovendien bij aan de diversificatie van onze energievoorziening en verhoogt ook de leveringszekerheid van onze energietoevoer. Het gebruik van geothermie is mogelijk voor de hele gebouwde omgeving, zowel nieuwbouw als bestaan­de woningen en gebouwen, in glastuinbouw en de industrie.

Meer info over dit onderwerp : EFRO-PROJECT 910: GEOTHERMIE 2020

?Verliest het warmtenet niet te veel warmte?

Warmtenetten bestaan uit een stalen binnenbuis met daarrond een sterke isolatie. Deze ondergrondse circulatieleiding zorgt voor de connectie tussen de bron (~geothermiecentrale) en de eindklant. Warmtenetten mogen niet te lang zijn want ze verliezen per kilometer tussen de 0,5 °C en 1 °C.

Meer info over warmtenetten vind je bij : EnergyVille  en EANDIS

?Wat zijn de technische vereisten om aan te sluiten op een warmtenet?

Raadpleeg hiervoor de brochures voor de bouwheer die je kan vinden bij je distributienetwerkbeheerder.

?Hoe gebeurt de warmtelevering indien het warmtenet nog niet wordt gevoed met diep geothermische warmte?

Naast  de parameters kapitaal, rendement en geologisch risico is een niet-compatibele timing tussen de warmtevraag en –aanbod één van de belangrijkste onzekerheden van een diep geothermie project.

Om deze problematiek te ondervangen wordt er ingezet op mobiele tijdelijke stookinstallaties. Deze met fossiele brandstof gestookte installaties komen tijdelijk (max. vijf jaar) het warmtenet voeden in afwachting van de aansluiting op de geothermiecentrale. Belangrijk is dat deze mobiele tijdelijke stookinstallatie perfect past in de omgeving én op voldoende korte afstand van het warmte-eiland operationeel is. Voor verkavelingen is dit best op een perceel van de verkaveling zelf, dicht bij het aansluitingspunt van het transportnet.

Technisch bestaat een mobiele tijdelijke stookinstallatie uit één of meerdere stookinstallaties met de benodigde apparatuur (pompen, filters, schoorsteen, expansievat,  …)  die zijn ingebouwd in een zeecontainer. De benodige ruimte is afhankelijk van het gevraagde vermogen. Voor de huidige projecten wordt rekening gehouden met een ruimtebehoefte van 10m X 5m. Indien de stookinstallatie op stookolie functioneert er is ook nog plaats nodig voor de stookolietank. Maar enkel een terreinbezoek en een analyse van de warmtevraag kan een correct beeld geven van de nodige ruimte.

 mobiele stookinstallatie2

 

 

?Waarom een intentieovereenkomst afsluiten?

Investeren in diepe geothermie is kapitaalsintensief. In de eerste plaats dient de ondergrond afgestemd te zijn op de bovengrond. Daarnaast heeft de investeerder, de stad/gemeente en de distributienetwerkbeheerder nood aan een correct beeld van de interesse van de potentiële warmtevraag. Daarom is het belangrijk om van de ‘grote’ warmteklanten minstens te weten hoeveel MWh en welke temperaturen ze jaarlijks nodig hebben voor hun ruimteverwarming en/of productieproces.

Op basis van een invulformulier wordt de nodige data verzameld en kan een Intentieverklaring (Letter of Intent – LOI) worden opgesteld. Via deze LOI kan het Kempens Warmtebedrijf aan hogervermelde partijen aan tonen dat :

 a)      De energiedata zoals opgenomen in de LOI correct zijn;

b)      Het bedrijf (tot op directieniveau) op de hoogte is van het project;

c)       Het bedrijf op de hoogte kan worden  gehouden van het project;

Deze LOI kan door beide partijen ten alle tijden worden stopgezet zonder enige financiële consequenties. Van zodra het project in zijn uitvoeringsfase komt zal de onderhandeling met de warmteklant starten om te komen tot een definitief warmteleveringscontract.

?Wat betekent het ‘Niet Meer Dan Anders-principe’ (NMDA)?

De factuur voor de warmteafname ligt nooit hoger dan de all-in factuur van gemiddelde aardgasklanten bij hetzelfde verbruik. De CREG berekent jaarlijks de gemiddelde aardgasprijs. Raadpleeg de warmtetarieven.

?Bestaat er al een sociaal tarief voor warmtelevering?

Een sociale regelgeving is volop in ontwikkeling maar vandaag nog niet van toepassing. Mensen met betaalproblemen kunnen steeds terecht bij het OCMW in hun gemeente.

?Welke contracten moet ik sluiten?

Net zoals voor de elektriciteits- en gasleidingen, zorgt Eandis  voor de aanleg en het onderhoud van het warmtenet (al dan niet inclusief het warmteafgiftestation). En net zoals je elektriciteit en aardgas koopt bij een energieleverancier, zo koop je warmte bij de warmteleverancier die op je warmtenet actief is.

Specifiek voor het warmtenet in Mol en Dessel is Eandis de netwerkbeheerder en VITO nv (of een toekomstige spin-off van VITO nv) de warmteleverancier.

Twee contracten dienen er te worden ondertekend.

Leveringscontract

Het leveringscontract wordt afgesloten tussen tussen jou als klant en VITO nv (of een toekomstige spin-off van VITO nv). Deze overeenkomst beschrijft de verkoop van energie met onder meer de opname van de prijs, kwaliteit en leveringszekerheid. Het is de opdracht van het  Kempens Warmtebedrijf om deze leveringsovereenkomst af te sluiten in opdracht van VITO nv (of een toekomstige spin-off van VITO nv).

Aansluitcontract 

Het aansluitingscontract wordt afgesloten tussen jou als klant en Eandis. Het regelt de fysieke aansluiting op het net en bepaalt een aantal technische kenmerken van de aansluiting.

?Hoe wordt de voorschotfactuur berekend?

Het voorschot wordt berekend op basis van het geschatte toekomstige verbruik en de warmteprijs. Als het voorschot niet toereikend bleek te zijn, dan zal het worden verhoogd. Andersom geldt dat ook: als het voorschot te hoog bleek te zijn, wordt het verlaagd.

?Hoe wordt de eindfactuur berekend?

Elk afgiftesysteem beschikt over een warmtemeter. Jaarlijks wordt de meterstand uitgelezen en ontvang je een jaarafrekening. Hierin verrekenen wij de energie die je in de voorgaande periode werkelijk verbruikt hebt, met de maandelijkse voorschotten die je betaald hebt.

?Hoe wordt het verbruik gemeten?

De warmtemeter in het afgiftestation meet het aantal kubieke meter water dat vanuit het warmtenet door je afgiftestation stroomt, de temperatuur van het aangevoerde water en de temperatuur van het afgekoelde water. Met die informatie stelt de warmtemeter de hoeveelheid geleverde energie in kilowattuur (kWh) nauwkeurig vast voor jou als individuele klant. Als verbruiker betaal je dus enkel voor wat jij zelf verbruikt, net als bij elektriciteit of aardgas.

?Kan ik een korting krijgen op de onroerende voorheffing?

U kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering kan toegekend worden voor twee categorieën:

  1. Nieuwbouw en verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw
  2. Ingrijpende energetische renovatie

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet. Wel moet er altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en moet aan het gebouw een E-peil toegekend zijn dat laag genoeg is om in aanmerking te komen. Voor aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning (~omgevingsvergunning) vanaf 01/10/2016 kan bijvoorbeeld over een periode van vijf jaar een vermindering worden bekomen van 50% indien je E30 haalt en 100% voor E20.

Meer info : https://belastingen.vlaanderen.be/

?Storingen?

Bij storingen in de warmtelevering raadpleeg je het best eerst onze storingskaart. Dan weet je meteen of de storing in je eigen binneninstallatie zit of in het warmtenet. Is het warmtenet of het afgiftesysteem de oorzaak, neem dan snel contact op met Eandis op 078 35 35 37.

?Algemene vragen?

Voor algemene vragen over de facturatie van warmte kun je terecht bij het Kempens Warmtebedrijf:

E – info@kempenswarmtebedrijf.be

Kijk ook op http://www.kempenswarmtebedrijf.be > Contact

 

Voor algemene vragen over warmte-installaties kun je terecht bij Eandis:

E – eandis-warmtenetten@eandis.be

T – 078 35 35 37 Op werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur (zonaal tarief)

Eandis Warmtenetten, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Kijk ook op http://www.eandis.be/aansluitingen> Warmtenetten

?Wat betekent dit voor mijn E-peil berekening?

Voor de berekening van het E-peil kan je de waarden:

  • Primaire energie factor: 0,7
  • Hernieuwbare energie: 95%
  • SPF (Seasonal Performance Factor : 7

 hanteren.

In de praktijk betekent dit een daling van gemiddeld 10 E-peilpunten.

Voor appartementen geldt dat de verdeelleidingen binnen het gebouw (tot aan de warmtewisselaar in het appartement) wordt mee verrekend door EANDIS in de berekening van de efficiëntie van hun warmtenet.

 Meer info over de ‘Externe warmtelevering’ vind je via de link : http://www.energiesparen.be/epb/externewarmte.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?
Wij helpen u graag verder.

Stel ons uw vraag

groene warmte uit de regio

meer info?

Contacteer ons